Gyakori kérdések

Ingatlan eladása esetén a vevő illetéket, míg az eladó személyi jövedelemadót fizet.

Visszterhes vagyonszerzési illeték

Az illeték mértéke bármilyen típusú ingatlan megszerzése esetén (pl. lakóház, garázs, telek, üdülő, lakás, stb.) a hatályos szabályozás szerint egységesen 4%, azonban  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) szerint számos illetékkedvezmény és illetékmentesség igényelhető.

Nézzünk néhány példát:

  • Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át;
  • Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a termőföldnek a földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése, feltéve, ha a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától - vagyoni értékű joggal terhelt termőföld szerzése esetén a vagyoni értékű jog megszűnésétől, megszüntetésétől, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 5. év utolsó napjától - számítva 5 évig a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el, a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, és a termőföldet mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja.;
  • Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a vagyonszerzés, ha egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából, házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik.;
  • Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.;
  • Lakás 1 éven belüli vétele és eladása esetén a két lakás értékének különbözete után 4% illetéket kell megfizetnie a vevőnek.;
  • Magánszemély lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb, akkor illetéket nem kell fizetni!

Fontos tudni, hogy a fenti kedvezmények nem összevonhatók, a vevő minden esetben csak a számára legkedvezőbbet választhatja!

 

Személyi jövedelemadó

Az eladó a megkapott vételár után szja-t fizet. A befolyt összeget mindenkor az éves adóbevallásban kell bevallani, és így az eladás évét követő évben kell az szja-t megfizetni. Az szja mértéke a hatályos szabályozás szerint 15 %.

Fontos azonban, hogy csak abban az esetben kell az eladónak szja-t fizetni, ha az ingatlant az eladást megelőző 5 évben szerezte. Az ingatlan átruházásából származó bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget. A megszerzésre fordított összegnek minősül leggyakrabban az átruházásról szóló szerződés (okirat, bírósági, hatósági határozat) szerinti érték; illetve örökléssel szerzett ingatlan esetében a hagyatéki leltárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljárás során az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb érték.

2017. január 1-jétől megszűnt a lakó- és más rendeltetésű ingatlanok közötti megkülönböztetés, vagyis 2017. január 1-jétől az ingatlanértékesítésből származó jövedelem esetén a szerzési évet követő évet elsőnek tekintve az 5. évben értékesített ingatlanból (legyen az pl. garázs, üdülő, üzlethelyiség stb.) származó jövedelmet az adóbevallásban nem kell szerepeltetni és utána adót sem kell fizetni.

A földforgalmi törvény a zártkertek értékesítésére is a földekre irányadó bonyolult szabályozást rendeli, azaz alkalmazni kell a törvényes elővásárlási jogok gyakorlásának szabályait; a teljes procedúra a kifüggesztési és jóváhagyási folyamat miatt akár fél évet is igénybe vehet, az adásvételi szerződést a polgármesteri hivatalban ki  kell függeszteni és a megyei földhivatallal jóváhagyatni; a szerződést pedig különleges biztonsági okmányon lehet csak elkészíteni.

Lehetőség van azonban a zártkerti ingatlan átminősítésére, amely földhivatali eljárás díjmentes! Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén csak akkor történhet meg az átminősítés, ha azt valamennyi tulajdonostársnak kéri.

Az átminősítést követően az adott zártkert “zártkerti művelés alól kivett terület”-ként kerül majd feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. Ettől kezdve ugyanúgy lehet majd értékesíteni a zártkerti ingatlant, mint bármely más, nem termőföldnek minősülő ingatlant (azaz pl. lakást, lakóházat). Nem lesz tehát szükség kifüggesztésre és jóváhagyásra sem.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Új Földtörvény) szerint földművesnek nem minősülő magánszemély és tagállami állampolgár maximum 1 ha nagyságú fölterületet szerezhet meg.

Földművesnek minősülő személy csak akkor szerezheti meg a termőföld tulajdonjogát, ha vállalja, hogy

- a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja,

- a használat során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,

- vállalja, hogy azt 5 évig más célra nem hasznosítja.

 

Földszerzési maximum:

Földműves termőföld tulajdont 300 ha mértékig szerezhet.

Birtokmaximum:

A földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet a föld birtokát legfeljebb 1200 ha mértékig szerezheti meg.     

Kivételek:

1)    kedvezményes birtokmaximum: Állattartó telep üzemeltetője, illetve vetőmag előállítója birtokában maximum 1800 ha területnagyság lehetséges.

 

2)    Túlléphető a fentiekben szabályozott korlát akkor, ha a 2014. május 1. napján meglévő termőföld tekintetében

-     kisajátítás miatt kapott kártalanítási összegből új termőföld kerül vásárlásra,

-     közös tulajdon megszüntetése esetén a megszűnő tulajdonostárs hányadának mértékéig,

-    házassági vagyonközösség megszüntetésével a volt házastárs tulajdonába kerülő földterület vonatkozásában.

 

2014. március 01. napjától az alábbi esetekben nem áll fenn elővásárlási jog!:

a)           közeli hozzátartozók közötti adásvételnél,

b)           tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adásvételnél,

c)           jogszabály miatti támogatás feltételeként más földműves részére történő adásvételnél,

d)           egyház, jelzálog hitelintézet, önkormányzat tulajdonszerzésénél.

 

Hatósági jóváhagyás: új jogintézmény!

Lényege:

Főszabály szerint a kifüggesztés után a jegyző küldi meg a mezőgazdasági igazgatási szervnek az iratanyagot jóváhagyás végett és az csak akkor nyújtható be a földhivatalba, ha ez a jóváhagyás megszületett.

 

Nem kell hatósági jóváhagyás a következő esetekben:

a)          az állam tulajdonszerzéséhez,

b)          állam és önkormányzat tulajdonának elidegenítéséhez,

c)           föld tulajdonjogának ajándékozás címén történő átruházásához,

d)          közeli hozzátartozók közötti tulajdon-átruházáshoz,

e)           tulajdonostársak közötti tulajdon-átruházáshoz, ha ezzel közös tulajdon szűnik meg,

f)            két egyéb jogcím a törvény szerint.

A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni!

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet kimondja, hogy új épület építése; meglévő épület adásvétele, bérbeadása esetén el kell készíteni az épület energetikai tanúsítványát.

Nem vonatkozik a rendelet többek között az 50 m2 –nél kisebb hasznos alapterületű épületre; a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) épületre; továbbá a mezőgazdasági rendeltetésű épületre.

Adásvételi, illetve bérleti szerződések megkötésekor az eladónak (bérbeadónak) kell elkészíttetnie az épület energetikai tanúsítványát, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg át kell adnia a vevő (bérlő) részére.

Cégbejegyzési eljárás:

A korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás 2018. március óta illeték-, és közzétételi költségtérítés mentes!

Változásbejegyzési eljárás:

Illetéke 15.000 Ft, közzétételi költségtérítés díja 3.000 Ft.

Mindkét eljárásban felmerül még költségként az ügyvédi megbízási díj, és a JÜB, azaz a jogügyletek biztonságát elősegítő keretrendszeren történő adatlekérés díja.